Projekt :”Poprawa jakości infrastruktury środowiska”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007- 2013
Projekt realizowany w partnerstwie: Gmina Stryszawa, Kotrčiná Lúčka, Gmina Brzeźnica. Stryszawa noclegi zaprasza.

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej przez Wójta Gminy Stryszawa w dniu 31 lipca 2014r. oraz na podstawie umowy partnerskiej podpisanej przez Wójtów Gmin: Stryszawa, Brzeźnica, Kotrčiná Lúčka w dniu 17 lutego 2014r.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: UTWORZENIE LEPSZYCH WARUNKÓW ŚRODOWISKA NATURALNEGO NASZEGO WSPÓLNEGO POGRANICZA

CEL GŁÓWNY ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY POPRZEZ REALIZACJĘ CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH:
– poprawa jakości środowiska naturalnego w zakresie infrastruktury, jej rozbudowy i rekonstrukcji;
– poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez działania edukacyjne budujące u mieszkańców świadomość ekologiczną;
– wsparcie współpracy transgranicznej w formie współpracy gmin i jej mieszkańców;
– szerzenie informacji o finansowaniu projektu z Funduszy Unii Europejskiej;
Główne działania projektu to:
– budowa sieci wodociągowej na terenie gmin partnerskich o łącznej długości 16 415,40 m (w tym Gmina Stryszaw wybuduje 10 772,00 m w miejscowości Lachowice, Gmina Brzeźnica 3540,00 m w miejscowości Marcyporęba , Kotrčiná Lúčka 2103,40 m;
– organizacja trzech szkoleń/seminariów nt. ochrony środowiska, wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców oraz nt. współpracy transgranicznej;
– promocja projektu oraz szerzenie informacji o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnrgo.